Terms of Use & Contract

Terms of Use

06.03.2011 tarih ve 27886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 1- TARAFLAR

ALICI (ÜYE)

Adı – Soyadı:
Adresi:
Telefon:
E-posta:

SATICI

Ticari Unvanı :AAE DESIGN TASARIM LTD. ŞTİ.

Adresi :KULOĞLUMAH. SIRASELVİLER CAD. NO:72/2

BEYOĞLU/İSTANBUL

Telefon : +905547248558
Satıcı Mersis No :001211500900001
Satıcı E-posta : info­@selkanercel.com
Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi :

MADDE 2- TANIMLAR

İş bu üyelik sözleşmesinde yer alan;

SATICI, İstanbul adresinde faaliyet gösteren AAE Desıgn Tasarım Ltd. Şti. ve www.selkanercel.com sitesini,

SİTE, www.selkanercel.com adlı alan adında bulunan web sitesini,

ÜYE, SİTE'ye üye olan ve/veya SATICI tarafından sunulan ürünleri satın alan gerçek kişiyi,

ÜRÜN/ÜRÜNLER, SİTE'de SATICI tarafından satışa sunulacak ürünleri/hizmetleri ifade eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu ÜYE’nin/ALICI’nın siteyi kullanım koşulları ve ÜYE/ALICI'nın, AAE Desıgn Tasarım Ltd. Şti. ve www.selkanercel.com web sitesinden ve mobil aplikasyonundan (“Platform”), Satıcı'ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

 1. ÜYE, SİTE'yi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla, SİTE'ninkullanılmasına ilişkin bu Kullanım Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin KorunmasıPolitikası ve İletişim İzni’ni okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hembu koşullara hem de genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm mevzuata, iletişim ve internetgüvenliğine uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.
 2. SATICI, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bukoşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ÜYE'nin, SATICI bu koşullarda değişiklikyaptıktan sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi bu koşullardaki değişikliklerikabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.
 3. ÜYE, SİTE’ye üye olurken verdiği e-posta ve telefon (GSM) bilgilerinin kendisine aitolduğunu beyan ve kabul eder, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgilimevzuat gereğince SATICI tarafından kendisine satış, pazarlama, reklam, bilgilendirme,indirim, tanıtım vb. içerikli SMS/kısa mesaj, e-posta gönderilmesi ile diğer elektronik iletişimaraçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ve bu bilgilerin gönderimiyapan 3. kişilerle ve satıcı iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça izin ve onay verdiğini veileride ticari elektronik iletiler almaktan vazgeçmesi halinde bu durumu satıcıya bildireceğinikabul ve beyan eder.
 4. ÜYE, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında SATICI nezdindekiher türlü kişisel verilerinin ve alışveriş bilgilerinin satış, pazarlama, reklam, indirim, tanıtım,bilgilendirme, iletişim ve sair ticari amaçlarla süresiz olarak kaydedilmesine, saklanmasına,kullanılmasına, işlenmesine, transferine ve satıcının iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça izinve onay verdiğini kabul ve beyan eder.
 5. ÜYE, kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenmeamacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışındaverilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin tarafına bildirilmesini, eksik veya yanlış olması hâlindeverilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerininsilinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığıüçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlervasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veverilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararıngiderilmesini talep etme haklarına sahiptir. ÜYE, SİTE’de yer alan SATICI’ya ait adres ve telefon bilgilerini ve/veya iletişim formlarını kullanmak suretiyle bu hususlarda SATICI ileher zaman iletişime geçebilir.
 6. ÜYE, kendisi tarafından belirlenen şifreyi hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacağını kabul,beyan ve taahhüt eder. ÜYE'nin şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisindenuzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı; ÜYE’ninve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SATICI'nın,doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 7. Üyelik başvurusu yapılırken ÜYE tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinintespiti SATICI’nın sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyledoğacak zararlardan dolayı SATICI’nın hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.
 8. ÜYE, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde,SATICI tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini,gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veyatakip yoluna gidebileceğini kabul eder. Bu durumda ÜYE'nin SİTE aracılığı ile elde etmişolduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. ÜYE, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkinSATICI'dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul,beyan ve taahhüt eder.
 9. SATICI, SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin ÜYE kimlik ve şahıs bilgilerini, kendiyükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediğibiçimde kullanabilir ve iş ortakları ile paylaşabilir. ÜYE, bu bilgilerin SATICI tarafındananılan amaçlarla kullanımına ve iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat eder. SATICI,bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve süresiz muhafaza edebilir.ÜYE, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu SİTE'ninsayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabulve taahhüt eder.
 • ÜYE, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, buSİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgileri almayacağını ve başka kişisel kullanımamaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini,yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını, herhangi birkişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veyadeğiştirmek amacıyla kopyalamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • ÜYE, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe,SİTE'ye derin bağlanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı,SATICI'ya aittir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı veçeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır.
 • ÜYE, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğiniveya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • ÜYE, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetkiverilmeyen başka amaçlarla ve önceden SATICI'nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi birrobot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul vetaahhüt eder. ÜYE, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmekamacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder.ÜYE, SATICI'nın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getirenherhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir.
 • ÜYE'nin, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başkabilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncüşahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, üçüncü şahıslara,bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararlarıtazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini ÜYE kabul ve taahhüt etmektedir.ÜYE, siteye üye olurken veya daha sonra yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgilerikullanılarak işlem yapmayacağını, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik postaadresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel verilerkullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturmayacağını ve bu hesaplarınKullanım Koşulları’na veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanmayacağını, başka birÜye'nin hesabını izinsiz kullanmayacağını, başka birinin yerine geçerek ya da yanlış birisimle işlemlere taraf ya da katılımcı olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 • SATICI, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE'nin veya içeriğininkullanılmasıyla ya da SİTE'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garantietmez. SİTE ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. SATICI,ÜYE'nin SİTE'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. SATICI, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticarideğerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder.SATICI, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, neticekabilinden doğan zararlar ve ceza-i tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'ninkullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. SATICI, SİTE'ninkullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.
 • Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, SATICI, bu tip zararlarınolabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özelzararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için ÜYE'ye karşı hiçbirdurumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların SATICI'nın sorumluluğunu sınırlayanhükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde sözkonusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerlisayılacak ve SATICI'nın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.
 • SİTE’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar,slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran SATICI’nın mülkiyetindedir. Sitedesunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması,online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık vekesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki vecezai yaptırıma maruz kalacaktır.
 • SATICI, dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya datamamen devredebilir. ÜYE’nin sözleşmeyi devri hükümsüzdür.SATICI, ÜYE'nin SİTE’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için SİTE üzerindenkendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahilher türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasınaönem vermektedir. SATICI, bu kapsamda ÜYE'nin sağladığı kişisel verileri SİTE’de yer alanGizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne uygun olaraktoplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve KişiselVerilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz birparçasıdır. ÜYE, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve KişiselVerilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne belirlendiği şekilde kişisel verilerinintoplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde veözgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bukonudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel VerilerinKorunması Politikası ve İletişim İzni’ni inceleyerek ve info@selkanercel.com adresine elektronik posta göndererek ya da +905431001700 numarasını arayarak haklarınızıkullanabilirsiniz.
 • ÜYE, tarafından SİTE’ye beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbuKullanım Koşulları ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, SİTE'nin işletilmesi için gerekenuygulamaların yürütülmesi, ÜYE için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve ÜYE’yeözel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme,istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla SATICI ya da iş ortakları tarafından Gizlilik veKişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne uygun olarak toplanır, saklanır,işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. kişiler ile paylaşılabilir.
 • ÜYE, kişisel verilerinin SATICI tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rızagösterdiğini kabul ve beyan eder. SATICI söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisizerişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.ÜYE kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veyagüncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber ÜYE, paylaşmış olduğu bilgi veverilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı hertürlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Littlebunny Litte Bunny Tekstil Online Satış Mağazacılık Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti. ve iştirakleri ilede paylaşımına izin vermektedir
 • SATICI mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarakSİTE’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.
 • ÜYE SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde,bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup ÜYE’nin ALICI'nın SATICI'dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, ALICI'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere 25 iş günü içerisinde teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI'ya aittir. SATICI, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. Malın teslimatı SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Herhangi bir nedenle ALICI/ÜYE tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Mal/Hizmet'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, Platform’da yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICILAR, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. ALICI, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet'e ait temel özellikler, Mal/Hizmet'in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI'nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar ALICI'ya aittir. Mal/Hizmet'in tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI'ya teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, ALICI'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

İptal & İade Koşulları

MADDE 8 - CAYMA HAKKI

ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler Platform’da belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine ve Platform’daki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

 1. a)ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı SATICI'ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.
 2. b)Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 15 (on beş) gün içerisinde Mal bedeli ALICI'ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. ALICI iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli ALICI'ya aittir. ALICI'nın iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

MADDE 9 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 1. a)Fiyatın finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değiştiği gerekçesiyle
 2. b)Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde
 3. c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde
 4. d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 11 - MALIN/ HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

MADDE 12 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

MADDE 13 - BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, email aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 - YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir